King Tut’s Wah Wah Hut, Glasgow

图坦卡蒙王的哇哇小屋(King Tut's Wah Wah Hut)

图坦卡蒙是格拉斯哥最知名且是最亲密的音乐表演场地之一,其作为一个欣赏现场音乐和喜剧的顶级场所,拥有许多奖项。